Belépés

Felhasználási és működési szabályzat

Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF)

 

 

I. Üzemeltetési alaprendelkezések

 

1. Szerződő felek

Jelen szerződés létrejött a remeka.hu és a remeka.eu, szepipar.hu és beauty-profession.hu portálokat üzemeltető Remeka Contact Kft. (1138 Budapest, Róbert Károly krt. 16/b., fszt.1., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ), mint Szolgáltató és a portál látogatói és regisztrált tagjai (együttesen: felhasználói) között.

A Remeka Kft., mint Szolgáltató regisztrált tagjai és látogatói (együttesen: felhasználók), részére a jelen ÁSZF tartalmazzák a remeka.hu és remeka.eu című weblapokon (továbbiakban: weblap) igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket. A regisztrált felhasználókra vonatkozó további szabályok a II. pont alatt találhatóak.

A Szolgáltató köteles az ÁSZF-t, valamint annak változásait a honlapján közzétenni.

Jelen általános szerződési feltételek a weblaphoz kapcsolódó valamennyi hirdetési – és egyéb szerződésre irányadóak, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása vagy egyéb jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2010. december 01-jétől határozatlan ideig, legkésőbb a weboldal működtetésének végéig érvényesek.

 

2. ÁSZF elfogadásának menete

A remeka.hu/remeka.eu/szepipar.hu/beauty-profession.hu portál minden Felhasználó által látogatható és olvasható (ingyenes, nem kell regisztrálni). A látogatások számát, típusát oldallátogatottsági statisztikák készítéséhez számolja a Szolgáltató.

A weblap használatának megkezdésével valamennyi igénybe vevő elfogadja az ÁSZF-ben meghatározott felhasználási feltételeket.

A weblapot minden igénybe vevő kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat Szolgáltató jelen oldal felhasználási feltételeket tartalmazó részén közzéteszi, és a változásra felhasználók figyelmét felhívja.

A weblap használatba vétele kizárólag az alábbi pontokban szereplő feltételeknek megfelelő formában történhet.

A weblap megtekintése és az azon történő keresés, böngészés ingyenesen és regisztráció nélkül történik. A weblapon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követően ingyenesen, míg más szolgáltatások visszterhesen érhetőek el.

A weblapon történő összes regisztráció esetén az adatszolgáltatás kötelező.

Adatkezelési szabályzat ITT olvasható.

 

 

3. A remeka.hu/remeka.eu nyújtotta szolgáltatások

a. Szolgáltatások célja:

Független és elfogulatlan szakmai megmutatkozási és találkozási lehetőséget nyújtson a szépségipari piac szereplőinek (szakemberek, gyártók, forgalmazók, kereskedők, viszonteladók stb.), és segítsen abban, hogy a nagyközönség hiteles információkat kapjon a szépségipar témakörében.

b. Szolgáltatások meghatározása, általános jellemző és rövid leírása

Weboldal látogatóinak:

- interaktív szakmai internetes magazint kínál,

- tematizált szakmai infógyűjteményt kínál (szépségipari szaklexikon, szakmai szervezetek, képzési intézmények, szakmai kiadványok, kereskedések, webáruházak, márkák, forgalmazók, gyártók, kereskedők, új termékek stb. bemutatása),

- a szakmai és üzletvezetési információkat és kontaktlehetőségeket ismertet.


Regisztrációhoz kötötten:

- szakmai megmutatkozási lehetőséget kínál (adatbázisban való részvétel, szakember-bemutatkozás, a Szolgáltató szakmai versenyein való részvétel, a Szolgáltató szakmai versenyeinek értékelése, véleménynyilvánítás – hozzászólás, fórum, képzések és képzőhelyek ajánlása),

- szépségipari szolgáltatásokhoz, illetve munkavégzéshez kapcsolódó szakértői segítségnyújtás,

- személyre szabott és különdíjazású PR- és marketing tanácsadást nyújt.

 

4. Jogvédelmi kérdések

A REMEKA logó a Magyar Szabadalmi Hivatal nyilvántartásában a Szolgáltató javára lajstromozott névjegy, valamint az ISZT által bejegyzett domain név. Ezen jogvédett szóösszetétel vagy hozzá hasonló megjelölés a harmadik személyek által történő bármely használata a Szolgáltató jogát sérti.

A honlap tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) a tartalomszolgáltató szellemi alkotása, amely – eltérő megjelölés hiányában csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie – többek között – a Polgári Törvénykönyv 1957. évi IV. tv., a Büntető Törvénykönyv 1978. évi IV. tv., a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. és a Sajtóról szóló 1986. évi II. tv.  és a 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól vonatkozó rendelkezéseinek. A Szolgáltató engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg, és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

A honlap tartalmának szerzői joga a Szolgáltatót illeti meg, kivéve azt az eseteket, ha a konkrét dokumentumban más forrás/szerző van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

A Szolgáltató szellemi tulajdonát képező tartalmak szerzői jogvédelmet élveznek, és részben vagy egészben történő bármilyen jellegű felhasználása tilos, kivéve a Szerzői Jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben foglalt szabad felhasználás eseteit.

A szerzői jogi védelem alá eső tartalmaknak a Szerzői Jogról szóló törvényben engedélyezett felhasználásait a szerzői jogtulajdonos külön írásbeli szerződés útján engedélyezi a felhasználó részére.II. Regisztrált tagokra vonatkozó szabályok

 

1. Általános szabályok

Szolgáltató az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti. A regisztráció az ÁSZF-ben szabályozott esetekben előfizetési díj megfizetéséhez kötött.

A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével, a díj megfizetésével, valamint annak Szolgáltató általi visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre.

A szerződésre az ÁSZF II. pontjában szabályozott rendelkezések irányadóak. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak.

 

2. A regisztráció folyamata

A regisztrált felhasználók adatainak (természetes személy, illetve nem természetes személy esetén a székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, a nem természetes személy nevében eljáró képviselő neve) valós megadása a regisztráció egyik feltétele.

A regisztráció során az ügyfél a kötelezően kért személyes adatokon túl a fizetési paramétereit is megadja a Szolgáltatónak.

A regisztrációnál a kötelezően kitöltendő adatok kitöltése kötelező, annak elmulasztása a regisztráció érvénytelenségét vonja maga után.

Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Ezt követően kerül sor a regisztráció elektronikus továbbítására.

Szolgáltató a sikeres regisztráció végén megerősítendő megrendelést küld e-mail formájában a megadott címre.

Sikeres regisztráció esetén a Tag a szolgáltatási díj megfizetésére kötelezett. A szolgáltatási díj megfizetése banki utalással történik. A regisztráció és a díj megfizetése után jogosult a Regisztrált Tag a szolgáltatást igénybe venni.

Amennyiben a regisztrált Tag a kifizetést nem teljesíti, akkor a Szolgáltató a tagot törli a regisztrált tagok névjegyzékéből, és a szolgáltatáshoz való jogosultságot is törli.

A regisztráció és a díj megfizetésének visszaigazolása akkor tekinthető a Szolgáltatóhoz, illetve az Igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 

3. A szerződés tarifája, a díjfizetés módja

A szerződés a befizetett díj alapján meghatározott időre jön létre.

A Regisztrált tagokra a szerződés a befizetett díj 12 hónapig érvényes. A szerződés időtartama a szerződés lejárta előtt a díj megfizetésével meghosszabbítható.

A szolgáltató éves szolgáltatási díjakat, valamint egyszeri szolgáltatási díjakat határoz meg.

A szolgáltatási díjtételek az alábbiak:

12 hónap    12000 Ft + áfa

A díjjal késedelembe esés idejére Szolgáltató előzetes értesítés nélkül automatikusan jogosult kikapcsolni rendszeréből a Tag adatait, valamint Szolgáltatásokhoz való jogosultságát.


A Szolgáltató a PTK 301/A § (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel a késedelem napjától a tartozás kiegyenlítésének napjáig.

Szolgáltató az ily módon kiesett időre semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési és visszafizetési igénnyel nem élhet.

Szolgáltató az alábbiakban részletezett esetekben jogosult időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítani a szolgáltatásának tartalmát és díját, valamint a számlázási időszakot, erről azonban legalább 1 héttel a tervezett módosítás hatályba lépése előtt e-mail formájában tájékoztatni köteles a regisztrált tagjait.

Előre kifizetett szolgáltatásnak azonban díja nem módosítható a Szolgáltató részéről egyoldalúan.

A díjak módosítása elfogadásának minősül, amennyiben Tag a ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

 

4. Adatok ellenőrzése

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Amennyiben a szolgáltatási szerződés megkötésékor a Regisztrált tag megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg, akkor a Szolgáltató jogosult a szerződést visszamenőleges hatállyal felbontani, és megszüntetni a regisztrált tag által igénybe vett szolgáltatásokat.Ilyen esetekben a regisztrált tag semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz a Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni a Ptk. idevonatkozó jogszabályai alapján.

 

5. Adatvédelem

A regisztráció során a Szolgáltató a regisztrált tag személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Szolgáltató a személyes adatokat adatkezelési céljuk megszűnése vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta esetén, illetve a regisztrált kérésére törli. A regisztrált tag a saját adatait, regisztrációját bármikor jogosult módosítani illetve törölni. A regisztrált tag regisztrációjának törlésekor, a rögzített és tárolt személyes adatok azonnal törlésre kerülnek.

Szolgáltató a tőle elvárható módon gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Szolgáltató a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált igénybe vevő a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait bármikor jogosult megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon időlegesen, még maradhatnak adatok.

Igénybe vevő jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek.

Amennyiben az igénybe vevő által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor a Szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt.

Szolgáltató a szolgáltatás tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a regisztrált tagazonosításához szükséges és elégséges adatokat.

Szolgáltató a hirdetési szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. Szolgáltató ezen túlmenően a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Az igénybe vevőnek folyamatosan biztosítani kell, hogy a fenti meghatározott célú adatkezelést írásban megtilthassa. A meghatározott adatok az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

 

Adatkezelési szabályzat ITT olvasható.

 

6. A Regisztrált felhasználó meghatározása, felelőssége

Regisztrált felhasználó minden olyan felhasználó – legyen bár természetes vagy nem természetes személy, aki személyes és/vagy szakmai adatait (elérhetőség) feltölti, illetve a remeka.hu/remeka.eu portálon nyilvánossá teszi.

6.1. Regisztrált felhasználók csoportjai

- az a személy (természetes vagy nem természetes), aki előfizetés megvásárlásával lett regisztrált felhasználó.

- az a személy (természetes vagy nem természetes), aki a remeka.hu/remeka.eu meghívására lett a regisztrált felhasználó (pl. szakiskola, szakmai szervezet, meghívott szakértő, tesztelő szakember stb.)

- az a személy (természetes vagy nem természetes), aki külön szerződés megkötésével reklám célokra is igénybe veszi a remeka.hu/remeka.eu szolgáltatásait.

 

6.2. Regisztrált felhasználó felelősség

A Regisztrált Tag a szerződésből fakadó jogosultságait harmadik személynek nem engedheti át.

A Regisztrált Tag teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés saját jelszaván keresztül történik.

A Regisztrált Tag jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli. A Szolgáltató köteles a Regisztrált felhasználó jelszavát harmadik fél felé titokban tartani. A Szolgáltató a Regisztrált felhasználó jelszavát csak a Regisztrált felhasználó nevében eljáró, beazonosított képviselővel közli.

A Regisztrált Tag adatainak, véleményének a remeka.hu/remeka.eu oldalon keresztül történt nyilvánossá tételekor tekintettel kell lennie a társadalomban érvényes erkölcsi és jogi normákra.

 

7. A szolgáltatás korlátozásának, a szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének az esetei és feltétele

A Szolgáltató saját mérlegelési jogkörében – a Regisztrált felhasználó előzetes e-mail értesítése alapján  – a szolgáltatást korlátozhatja, vagy a szolgáltatás minőségi jellemzőit csökkentheti, a Tag által feltöltött tartalmakat törölheti, amennyiben:

a Tag akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha

- a Tag a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva olyan nyilatkozatokat tesz, illetve tartalmakat tölt fel, valamint a szerverén olyan információkat, adatokat tárol. amelyek az érvényes erkölcsi és jogi normákat, különösen az emberi méltóságra sértik. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, politikai ellentétet szító e-mail.

- A Tag a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet.


- Tag által kínált termék tulajdonságairól vagy szolgáltatás tartalmáról, illetve ezek áráról bárkit félrevezethetnek.

Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás felhasználásával olyan közzététel valósul meg, amely a fenti szabályokba nem ütközik ugyan, de jelentős társadalmi ellenállást vált ki vagy jelentős mértékben sérti a Szolgáltató üzleti érdekeit, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a közzétevőt azonosítsa, s vele tárgyalásokat kezdjen a közzététel megszüntetésére, és ennek tényét nyilvánosságra hozza.

A fenti esetekben a Tag semmilyen kártérítési vagy megtérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben, azonban köteles a Szolgáltatónak ezzel kapcsolatban keletkezett kárát megtéríteni.

 

8. A szolgáltatás szünetelésének esetei

8.1. A szolgáltatás szünetelése a Tag érdekkörébe tartozó ok miatt:

Amennyiben a Tag a szolgáltatás használata során az ÁSZF rendelkezéseit, a vonatkozó jogszabályokat, valamint az internet etikai normákat megszegi, és ennek következtében a szolgáltatást, vagy annak minőségét bármilyen módon befolyásolja, úgy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását szüneteltetheti.

Ha a szolgáltatás a fent leírtak alapján szünetel, a Tag teljes díjfizetésre kötelezhető. A szolgáltatásnak a Tag érdekkörében felmerülő szünetelésével kapcsolatban okozott károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8.2. A szolgáltatás szünetelése a Szolgáltató érdekkörében bekövetkező ok esetén:

Ha a szolgáltatás szüneteltetésére a Tag előzetes, 7 nappal korábban történő értesítése mellett átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt – más műszaki megoldás hiányában – kerül sor, ez alkalmanként és naptári hónaponként az 5 munkanapot nem haladhatja meg.


Az ilyen szüneteltetés időtartama a rendelkezésre állás időtartamába nem számít bele.

 

9. A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei

9.1. A szerződés felmondásának szabályai a Tag részéről

A Tag a határozatlan idejű szerződést bármikor, indoklás nélkül jogosult felmondani adatlapja törlésével.

A szerződés Tag részéről történő felmondása a Tagot nem mentesíti a szolgáltatási szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól.

9.2. A szerződés felmondásának szabályai a Szolgáltató részéről

A szolgáltatási szerződés Szolgáltató általi felmondásának felmondási ideje a – Tag súlyosan felróható magatartása kivételével – 7 nap. A Szolgáltató a szolgáltatási szerződés felmondását írásban köteles megküldeni.

Ha a felmondás indoka a Tag szerződésszegése és a Tag a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, és a Tag ezzel együtt nem kéri kifejezetten a szerződés megszüntetését, úgy a szolgáltatási szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. Erről a Szolgáltató köteles a Tagot a felmondással egyidejűleg értesíteni.


A Szolgáltató a szolgáltatási szerződés megszegése esetén a szolgáltatási szerződést 3 napos határidővel a fenti feltételek szerint felmondhatja, ha:

- szolgáltatás akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltatás rendeltetésszerű működését, és a Tag ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem szünteti meg.

- Tag a szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére ismételten továbbértékesíti.

- Tag az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. Az értesítésben előírt fizetési póthatáridő 7 nap.


Ha a Tag a póthatáridőn belül fizetési hátralékát rendezi, úgy a szolgáltatási szerződést a Szolgáltató nem mondja fel.

A szolgáltatási szerződés a Felek közös akaratával is megszüntethető, illetve megszűnik bármely szerződő Fél jogutód nélküli megszűnése esetén.

A szerződés megszűnése a Tagot nem mentesíti a szolgáltatási szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. A Tag túlfizetése esetén a Szolgáltató a túlfizetés mértékéig, a Tag írásbeli kérésére az abban meghatározott bankszámlaszámra vagy postai címre teljesítve, köteles a díjvisszatérítésre.

 

10. A szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja

A Tag jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdéseik rendezésére a szerződő felek a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.


Megjelent: 15403 alkalommal Utoljára frissítve: 2019. máj. 28., kedd 09:02

Kiemelt hirdetések

Professzionális márkák

Legolvasottabb írások

Szépipari hírek / Globális partit rendezett az Image Skincare
Idén is megrendezésre került a világ legnagyobb bőrápolási rendezvénye, az Image Worldwide...
Kipróbáltuk / Saját bőrünkön... A Peller-Hair maszk
"Saját bőrünkön"- a Peller-Hair maszk Egy arctakaró fólia, ami lehetővé teszi, hogy a...
Életmód / Mi az a Szépészeti Nőintézet?
 Szakonyi Eszter kozmetikus mester, egészségügyi szakkozmetikus, aki korábban gazdasági...